Πολιτική Απορρήτου

Το 1ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ-“Μεσογειακοί Διάλογοι “ (στο εξής Φεστιβάλ) που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Κινηματογράφου «Ερμείας», τον Δήμο Δυτικής Σάμου και τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, με οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεστε ή επικοινωνείτε μαζί μας.

Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου στην οποία εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία οικειοθελώς μας γνωστοποιείτε και τα οποία προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχονται από το Φεστιβάλ.

Τα δεδομένα αυτά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΚ 2016/679 GDPR), της Οδηγίας 2002/58/EC και του ν. 4624/2019, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτικήοι οποίοι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας σχέση.

Το Φεστιβάλ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από τυχαία ή εκ προθέσεως χειραγώγηση, μερική ή ολική απώλεια, καταστροφή ή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων, τα οποία βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Το Φεστιβάλ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους ή ορθότητα τους.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε τηρούνται και αποθηκεύονται από το Φεστιβάλ μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον.Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται μόνον στην Ελλάδα και δεν διαβιβάζονται σε άλλες χώρες.

Ως υποκείμενο δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα για τα προσωπικά σας δεδομένα,τα οποία μας έχετε γνωστοποιήσει: i. Δικαίωμα ενημέρωσης. ii. Δικαίωμα πρόσβασης, iii. Δικαίωμα διόρθωσης, iv. Δικαίωμα διαγραφής, v. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, vi. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, vii. Δικαίωμα εναντίωσης και viii. Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση.

Για να ασκήσετε ταδικαιώματά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mailστην ηλεκτρονική διεύθυνσηermiasosd@gmail.comΕάν δεν επιλυθεί το θέμα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του ιστοτόπου https://www.dpa.gr

Το Φεστιβάλ χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για θεμιτούς και νόμιμους σκοπούς που συνδέονται με την εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων του και δεν τα μεταβιβάζει, πωλεί, εκχωρεί ή ανταλλάσσει με κανένα τρίτο πρόσωπο, επιπλέον δε λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία τους είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης.

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η με τη συγκατάθεση σαςεπικοινωνία για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα για τις εκδηλώσεις μας, ή την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημερωτικού υλικού για τη διαφήμιση και προώθηση των σκοπών του Φεστιβάλ.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, θα πρέπει να αποκτήσετε τη συγκατάθεση των γονέων, κηδεμόνων ή ασκούντων τη γονική μερίμνα, πριν μας κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας, το Φεστιβάλ χρησιμοποιεί μόνον τα απολύτως απαραίτητα cookies. Τα cookiesείναι αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται από τον browserσας στον υπολογιστή σας. Αν δεν επιθυμείτε τα cookies, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να τα διαγράψετε ή να αποτρέψετε να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας.

Yπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Κινηματογράφου «Ερμείας», με έδρα την Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη  5 -106 78, τηλ. 210 8253065.

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από το Φεστιβάλ στις 25/8/2023 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς των αλλαγών αυτών.